JESS FULLER (BILDENDE K√úNSTLERIN RUDOLSTADT)

Pro­jekt­be­schil­de­rung in Pa­läs­tina 2016 „Tent of Na­tions“, klei­ne Alu­di­bond­ta­feln (Plat­ten­di­rekt­druck) mit eng­li­schen und ara­bi­schen Tex­ten, Gra­fi­ken: Jess Fuller, Layout/­Satz/­Bild- und Gra­fik­be­ar­bei­tung/­Di­gi­tal­druck: FR|M